Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı

Geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken kriterler
Ambalaj atıklarını bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için parçalayan, kıran, presleme hariç boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttıran, organik geri dönüşüm dâhil enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işleme yapan ve benzeri işlemleri uygulayan geri dönüşüm ve/veya geri kazanım tesislerinin;

Faaliyet gösterilen alanının zeminin beton olması,
Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,
Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması,
Gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması,
Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması zorunludur.
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Belgesi

Ambalaj atığı Toplama-ayırma tesislerinin sağlaması gereken kriterler
Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı toplama-ayırma tesislerinin;

Açık ve kapalı alan toplamının en az 1.000 m2 olması ve bununla ilgili tapu sicil kaydını sunması,
Ambalaj atıklarını ayıracağı alanının kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton olması,
Tamamen kapalı olmaması halinde, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,
Tam zamanlı olarak en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi,
Çevre lisansı alması durumunda, çevre görevlisinin tesiste çalıştığını gösterir belgelerini dört aylık dönemler halinde il çevre ve şehircilik müdürlüğüne sunması,( Aynı ilde tek tüzel kişilik altında birden fazla toplama-ayırma tesisine sahip olunması halinde, bütün tesislere hizmet vermek amacıyla bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi yeterlidir.)
Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ambalaj atığı ayırma bandı ile malzeme türüne göre ayrılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, türlerine göre ayrılan ambalaj atıklarının biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynırları bulundurması,
En az bir pres makinesi bulundurması,
En az iki adet ambalaj atığı toplama aracı bulundurması, araçların, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’ nin 25 inci madde hükümlerine uygun olması ve araçlara ait resmi belgeleri sunması,
Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurması,
Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemine sahip olması,
Tesiste çalışan personelin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelere sahip olması,
Ticaret sicil gazetesi, ticaret ya da sanayi odası faaliyet belgesi ve kapasite raporunda şirketin, ambalaj atıklarının toplanması ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulundurması, zorunludur.
Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisin Sağlaması Gereken Şartlar

Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır olmalıdır.
İşletmenin zemini geçirimsiz olmalıdır. Zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmalıdır.
İşletmede bulunan atık kabul alanının tabanı sızdırmaz, üstü kapalı, yabancıların içeri girmesini engelleyecek şekilde kapatılmış ve kilitli vaziyette olmalıdır.
İşletmede geçici depolama alanı bulunmalıdır. Geçici depolama alanının tabanı sızdırmaz, üstü kapalı, yabancıların içeri girmesini engelleyecek şekilde kapatılmış ve kilitli olmalıdır.
Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmıştır.(Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
Tesis çevresi bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde çevrilmelidir.
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisin Sağlaması Gereken Şartlar

Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır olmalıdır.
İşletmenin girişinde atıkların kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi mevcuttur.
İşletmede geçici stoklama sahası bulunmalıdır.
Geçici stoklama sahasının zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmalıdır.
Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır)
İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrilmeli, alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenmelidir.
Metal(Hurda, çapak, kırpıntı vb.) Atıkları Ergiten Tesisler için radyoaktif madde ölçüm cihazı (radyasyon paneli veya el cihazı) ve bu cihazı kullanacak personelin eğitim sertifikası bulunmalıdır.